Bijtelling privégebruik auto, bewijslastverdeling en boete

Advocaat-Generaal veegt vloer aan met Hof Arnhem - Leeuwarden

Feiten

In de onderhavige casus is er sprake van een hotelbedrijf. Het bezat twee auto’s die gebruikt werden voor het vervoer van hotelgasten van en naar de veerpont, het verzorgen van tochten met hotelgasten, verhuur aan hotelgasten en incidenteel voor het vervoer van medewerkers die vergaderingen en dergelijke op het vasteland bezochten. Enkele aan het hotelbedrijf ter beschikking gestelde medewerkers van belanghebbende hadden gedurende de periode dat zij ter beschikking waren gesteld toegang tot het sleutelkastje waarin de autosleutels van beide voertuigen werden bewaard. Zij maakten zakelijk gebruik van de auto’s.

De belastinginspecteur oordeelde dat door het ontbreken van een kilometeradministratie niet kon worden bewezen dat de auto's voor minder dan 500 km privé zijn gebruikt en legt naheffingsaanslagen loonheffingen op.

Oordeel Hof Arnhem - Leeuwarden

Hof Arnhem - Leeuwarden deed uitspraak in het voordeel van belanghebbende (zie nr. 12/00350). Zij stelt dat doel en strekking van art. 13bis wet LB 1964 met zich meebrengt dat er pas sprake is van terbeschikkingstelling van een auto mede voor privédoeleinden, wanneer de werknemer kan bepalen waarvoor de auto wordt gebruikt en daarbij voor kortere of langere tijd de feitelijke macht over de auto uitoefent. De bewijslast hiervan ligt volgens het Hof bij de inspecteur en volgens het Hof slaagt de inspecteur hier niet in.

Ten aanzien van de vergijpboete stelt het Hof dat belanghebbende zorgvuldig te werk is gegaan door de loonadministratie te laten uitvoeren door een gekwalificeerd werkneemster. De door haar gemaakte fouten zijn niet aan belanghebbende toe te rekenen omdat zij niet hoefde te twijfelen aan een behoorlijke taakvervulling door haar werkneemster. Op grond hiervan moet de boete vernietigd worden.

Oordeel Advocaat - Generaal

A-G IJzerman is het volledig oneens met het Hof ( zie nr. 13/04993). Hij stelt dat voor de bijtelling voor privégebruik van de auto de eveneens in artikel 13bis wet LB 1964 opgenomen fictie als uitgangspunt heeft te gelden. De fictie houdt in dat privégebruik aanwezig wordt geacht, ook bij zakelijke terbeschikkingstelling, tenzij belanghebbende doet blijken dat het privégebruik minder dan 500 km is geweest. De bewijslast ligt volgens de A-G dus volledig bij belanghebbende.

Ten aanzien van de boete stelt de A-G dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen handelingen van een extern ingeschakelde adviseur en handelingen van een werkneemster. Vertegenwoordigingshandelingen van een werkneemster dienen te worden toegerekend aan de rechtspersoon die zij vertegenwoordigt. Het inschakelen van een gekwalificeerde werknemer vrijwaart de vennootschap dus niet automatisch van een vergrijpboete. De A-G geeft aan dat de zaak moet worden verwezen naar het Hof zodat op basis van de juiste maatstaven beoordeeld kan worden of de fouten van de werkneemster als grofschuldige gedragingen kunnen worden aangemerkt.

Mijn fiscale theewater geeft aan dat de conclusie van de A-G logischer is dan de uitspraak van het Hof. Afwachten wat de Hoge Raad ervan vindt.  24 Feb 2015


Waardeer het artikel Bijtelling voor privé gebruik, Bewijslastverdeling en bepaling boeteStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl