Advocaatkosten in verband met verdeling polissen niet aftrekbaar

Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij heeft geoordeeld dat uit de rechtspraak die onder de Wet IB 1964 reeds is ontwikkeld, volgt dat proceskosten, gemaakt ter beëindiging of vermindering van alimentatieverplichting geen aftrekbare kosten of persoonlijke verplichtingen vormen.

Advocaatkosten bij echtscheiding - casus

Belanghebbende is gehuwd geweest met mevrouw A. In hun echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de waarde van de levensverzekeringen en koopsompolissen (hierna samen: de polissen) bij helfte wordt verdeeld en dat de koopsompolissen, onder de last van verrekening, aan belanghebbende worden toebedeeld. Mevrouw A heeft belanghebbende gedagvaard voor de civiele rechter met als eis onmiddellijke verrekening en uitbetaling van de waarde van de polissen. Belanghebbende heeft zich in deze laten ondersteunen door een advocaat. Deze advocaat brengt kosten in rekening ten bedrage van € 7.265 die belanghebbende in 2005 en 2006 aftrekt als onderhoudsverplichting. In geschil is of de advocaatkosten aftrekbaar zijn.

In geschil was of de advocaatkosten in aftrek kunnen worden gebracht op het inkomen uit werk en woning van belanghebbende.

Het Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat de advocaatkosten als zodanig niet als onderhoudsverplichting in de zin van artikel 6.3, lid 1, aanhef en letter d, van de Wet IB 2001 zijn aan te merken en afdeling 6.2 van de Wet IB 2001 ook anderszins geen mogelijkheid biedt advocaatkosten ter zake van onderhoudsverplichtingen in aftrek te brengen. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de advocaatkosten niet op de voet van artikel 3.108 van de Wet IB 2001 aftrekbaar zijn, aangezien de betalingen van belanghebbende aan de ex‑echtgenote in het kader van de onderhoudsverplichting in de sfeer van de inkomensbesteding liggen en niet in die van de inkomensverwerving. Tegen deze oordelen keert zich de klacht.

De Hoge Raad oordeelt dat de klacht faalt op grond van de hierna vermelde onderdelen 5.9, 5.10 en 5.13 van de conclusie van Advocaat-Generaal Niessen. (5.9) Uit de rechtspraak die onder de Wet IB 1964 reeds is ontwikkeld, volgt dat proceskosten, gemaakt ter beëindiging of vermindering van een (partner-)alimentatieverplichting, of vergelijkbare procedures, geen aftrekbare kosten of persoonlijke verplichtingen vormen. Nu bij de invoering van de Wet IB 2001 geen wijziging is beoogd, is er geen aanleiding om van die rechtspraak af te wijken. (5.10) Weliswaar hebben de advocaatkosten ertoe geleid dat de omvang van de onderhoudsverplichting, en dus het recht op aftrek, is afgenomen, maar dat maakt niet dat die kosten zelf als aftrekbare onderhoudsverplichting kunnen worden aangemerkt. X heeft die kosten immers niet gemaakt tot behoud of verkrijging van zijn recht tegenover de verzekeraar. (5.14) Onder de Wet IB 1964 is al geoordeeld dat kosten welke betrekking hebben op inkomsten naar hun aard verschillen van kosten welke betrekking hebben op – al dan niet aftrekbare – uitgaven. Van een verboden discriminatie was geen sprake (vgl. HR 5 juli 1995, nr. 30 330, BNB 1995/283). De Hoge Raad heeft in 2010 geen aanleiding gezien van dat oordeel terug te komen (zie HR 1 oktober 2010, nr. 09/05123, V-N 2010.62.11). Het beroep van X is ongegrond.

Aftrekbare kosten bij echtscheiding

De kosten die de alimentatie-ontvanger heeft betaald / gemaakt om partneralimentatie te verkrijgen (of herzieningsprocedure), behouden of te verhogen zijn aftrekbaar. De uiteindelijke partneralimentatie moet daarna wel vaststaan (in echtscheidingsconvenant of uitspraak van een rechter). Het kan hierbij gaan om kosten van een (belasting-)adviseur, jurist, advocaat en de proceskosten. De kosten voor een deurwaarder / incassobureau zijn ook aftrekbaar.

Conclusie

Slechts kosten die de alimentatie-ontvanger heeft betaald / gemaakt om partneralimentatie te verkrijgen (of herzieningsprocedure), behouden of te verhogen zijn aftrekbaar. Het is derhalve veelal noodzakelijk om hiermee rekening te houden bij de afspraken die partijen overeenkomen. In veel gevallen dient er tevens een uitsplitsing te worden gevraagd van de kosten zodat vaststaat welke kosten zijn gemaakt die voor aftrek in aanmerking komen.

Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over hetgeen hierboven is weergegeven, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. M.(Martijn) te Riet van ons kantoor.29 Feb 2016


Waardeer het artikel Advocaatkosten in verband met verdeling polissen niet aftrekbaarStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl