Aftrekbeperking op deelnemingsrente

Op 4 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bij de Tweede Kamer ingediend met daarin een regeling voor de renteaftrekbeperking in deelnemingsverhoudingen.

Deelnemingsrente

Naar aanleiding van het Bosal-arrest kan vanaf 2004 rente op leningen ter financiering van de aankoop van een deelneming in aftrek worden gebracht (onder bepaalde voorwaarden). Ter reparatie van dit zogeheten bosalgat wordt de renteaftrek op de financieringen van deelnemingen afgeschaft voor zover de financiering bovenmatig en onwenselijk is.

Voorgestelde aftrekbeperking deelnemingsrente

Hoofdregel gaat uit van een rekenregel waarmee een deel van het totaalbedrag van de geldleningen die een lichaam is aangegaan, wordt toegerekend aan lichamen waarin een deelneming wordt gehouden. Voor zover het gemiddelde bedrag aan deelnemingen groter is dan het gemiddelde bedrag van het eigen vermogen, worden de deelnemingen geacht met geldleningen te zijn gefinancierd (deelnemingsschuld). De rente toerekenbaar aan de deelnemingsschuld is boven een drempel van € 1 miljoen niet aftrekbaar. De gemiddelden worden bepaald naar de stand aan het begin en het einde van het jaar, waarbij tijdelijke wijzigingen rond die tijdstippen worden genegeerd als deze hun oorzaak vinden in de toepassing van de renteaftrekbeperking.

Om het ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland zoveel mogelijk te ontzien, is voorgesteld de uitbreidingsinvesteringen uit te zonderen bij het bepalen van de deelnemingsschuld. Verder worden schulden die reeds door andere aftrekbeperkingen zijn getroffen uit de deelnemingsschuld geëlimineerd.

De thincapregeling zal naar alle waarschijnlijkheid in verband met het bovenstaande worden afgeschaft.

Conclusie aftrekbeperking deelnemingsrente

MKB Nederland zal baat hebben bij het voorstel. Dit aangezien de drempel om in aanmerking te komen voor de renteaftrekbeperking € 1 miljoen bedraagt (dat zal in de meeste gevallen niet aan de orde zijn). Verder is het zo dat de renteaftrekbeperking ‘thin capitalisation’ [1] wordt afgeschaft. Dit is een renteaftrekbeperking die momenteel wel veel MKB-bedrijven treft.  

Al met al een prima wijziging voor MKB Nederland. Voor vragen met betrekking tot dit artikel kunt u contact opnemen onderstaande auteur van dit artikel.


[1] Artikel 10d Wet op de Vennootschapsbelasting 196915 Jun 2012


Waardeer het artikel Aftrekbeperking op deelnemingsrente

Aftrekbeperking op deelnemingsrente rating_text 9 / 10 rating_points 9 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl