Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente.

Op 24 januari 2013 is het besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente gepubliceerd. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2013. Het definitieve verslag wijkt in materieel opzicht niet af van het concept verslag van 12 oktober 2012.

Het besluit geeft uitvoering aan twee wettelijke regelingen over renteaftrekbeperkingen:

  • De aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente in geval van reorganisaties van een concern.
  • De beperking van renteaftrek van overnameschulden binnen een fiscale eenheid.

Aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Weekers van Financiën heeft op 4 juni 2012 het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bij de Tweede Kamer ingediend met daarin een regeling voor de renteaftrekbeperking in deelnemingsverhoudingen (reparatie Bosalgat). De precieze inhoud was bij de presentatie van het Lenteakkoord nog niet bekend.

Hoofdregel gaat uit van een rekenregel waarmee een deel van het totaalbedrag van de geldleningen die een lichaam is aangegaan, wordt toegerekend aan lichamen waarin een deelneming wordt gehouden. Voor zover het gemiddelde bedrag aan deelnemingen groter is dan het gemiddelde bedrag van het eigen vermogen, worden de deelnemingen geacht met geldleningen te zijn gefinancierd (deelnemingsschuld). De gemiddelden worden bepaald door de stand aan het begin en het einde van het jaar. Tijdelijke wijzigingen die hun oorzaak vinden in de toepassing van de renteaftrekbeperking worden genegeerd.

Het deel van het totale bedrag aan rente en kosten van geldleningen dat niet aftrekbaar is, is in beginsel gelijk aan de verhouding tussen de deelnemingsschuld en het gemiddelde bedrag van alle geldleningen. Er komt een drempel voor de renteaftrekbeperking van € 750.000. Dit houdt in dat excessieve deelnemingsrente niet aftrekbaar is voor zover deze meer bedraagt dan het drempelbedrag. Rente die verband houdt met een uitbreidingsinvestering in een deelneming valt in beginsel niet onder de renteaftrekbeperking tenzij in de groep als geheel sprake is van dubbele renteaftrek of van belastingontwijking.

Uitzondering

Voor actieve financieringsactiviteiten binnen het concern is een uitzondering in dit besluit opgenomen. De uitzondering van de renteaftrekbeperking voor actieve financieringsactiviteiten binnen het concern komt erop neer dat bij de berekening van de bovenmatige deelnemingsrente het in aanmerking te nemen totale bedrag aan renten en kosten van geldleningen wordt verminderd met de renten en kosten van geldleningen voor zover deze verband houden met geldvorderingen uit hoofde van actieve financieringsactiviteiten. Het besluit bevat nog een aanvullende regeling wat betreft de verwerking van geldleningen die verband houden met geldvorderingen uit hoofde van actieve financieringsactiviteiten in de breuk voor de berekening van de bovenmatige deelnemingsrente.

Tot de actieve financieringsactiviteiten binnen het concern behoren onder meer ‘cashpool activiteiten’ als daarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt waarin wordt neergelegd hoe de financieringsstromen lopen en hoe wordt omgegaan met voordelen die met het cashpoolen worden behaald.

Voor oude deelnemingen wordt een overgangsmaatregel getroffen. Onder oude deelnemingen worden verstaan deelnemingen die voor 1 januari 2006 zijn verworven. Hier is een forfaitaire regeling voor gevormd. Voor het bepalen van de deelnemingsrente  kan 90% van de verkrijgingsprijs van deze deelneming buiten beschouwing worden gelaten. De overige 10% wordt beschouwd als een kapitaalstorting die is gebruikt voor verliesfinanciering of belegging.

De beperking van renteaftrek van overnameschulden binnen een fiscale eenheid

Deze regeling houdt in dat de renteaftrekbeperking niet in werking treedt, zolang na de overname de financiering gezond is. Er is sprake van een gezonde financiering als de overnameschuld in het jaar van de overname niet meer is dan 60% van de overnameprijs. Dit percentage neemt jaarlijks af met 5% tot 25%. Daarna hoeft de overnameschuld niet verder te worden afgelost om een renteaftrekbeperking te voorkomen.

Overnames en uitbreidingen van belangen in maatschappijen in één jaar worden samengevoegd voor de toets van de renteaftrekbeperking. Voor overnames en uitbreidingen in verschillende jaren wordt de toets per jaar afzonderlijk gedaan. Dit vergt voor de overnameholding dus een secure aflossingsplanning.31 Jan 2013


Waardeer het artikel Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrenteStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl