Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het aangaan van een fiscale eenheid [1] heeft voor de moedermaatschappij tot gevolg dat zij gezamenlijk met haar dochtermaatschappij(en) aangifte vennootschapsbelasting gaat doen. Eén van de grootste voordelen van het aangaan van een fiscale eenheid is, dat de resultaten van de verschillende vennootschappen met elkaar worden gesaldeerd (winsten en verliezen kunnen derhalve worden verrekend). Deze verrekening van winsten en verliezen vindt niet alleen plaats in het betreffende boekjaar (horizontale verrekening), maar ook over de boekjaren heen (verticale verrekening).

Voorwaarden fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Indien een fiscale eenheid aangevraagd wordt, dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Kort samengevat zijn dit de volgende voorwaarden:

 • De moedermaatschappij bezit 95% of meer van de economische en juridische eigendom van de aandelen in de dochtermaatschappij [2].
 • De tijdvakken waarover vennootschapsbelasting wordt geheven, vallen voor de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij samen [3].
 • De moedermaatschappij en de dochtermaatschappij vallen voor het bepalen van de winst onder dezelfde bepalingen [4].
 • De moedermaatschappij en de dochtermaatschappij dienen feitelijk in Nederland gevestigd te zijn, zowel op grond van de nationale belastingwetgeving als op grond van een belastingverdrag. Van deze voorwaarde kan worden afgeweken. Het is ook mogelijk voor een buitenlands belastingplichtige maatschappij om (met haar vaste inrichting in Nederland) te voegen in een fiscale eenheid [5].
 • De rechtsvorm van de moedermaatschappij is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, dan wel een lichaam dat is opgericht naar het op de BES-eilanden geldende recht dan wel het recht van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, een lidstaat van de Europese Unie of een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat discriminatie naar nationaliteit verbiedt voor lichamen die overigens in dezelfde omstandigheden verkeren als naar Nederlands recht opgerichte lichamen. Het naar buitenlands recht opgerichte lichaam dient naar aard en inrichting vergelijkbaar te zijn met de hiervoor genoemde, naar Nederlands recht opgerichte lichamen [6].
 • De rechtsvorm van de dochtermaatschappij is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap, dan wel een lichaam dat is opgericht naar het op de BES-eilanden geldende recht dan wel het recht van, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, een lidstaat van de Europese Unie of een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat discriminatie naar nationaliteit verbiedt voor lichamen die overigens in dezelfde omstandigheden verkeren als naar Nederlands recht opgerichte lichamen. Het naar buitenlands recht opgerichte lichaam dient naar aard en inrichting vergelijkbaar te zijn met de hiervoor genoemde, naar Nederlands recht opgerichte lichamen [7].
 • De moedermaatschappij houdt de aandelen in de dochtermaatschappij niet als voorraad.

Sommige voorwaarden die hierboven worden gegeven lijken heel erg logisch, maar in de praktijk zien we diverse bepalingen / afspraken die het vormen van een fiscale eenheid in de weg staan dan wel de fiscale eenheid verbreken, met alle gevolgen van dien.

Voordelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

 • Mogelijke besparing accountantskosten.
 • Onderling kunnen schuiven met activa zonder belastingheffing.
 • Indienen van maar één aangifte vennootschapsbelasting.
 • In beginsel geen problemen met onderlinge rentelasten binnen een concern (zie ook acquisitie via fiscale eenheid vennootschapsbelasting). Dit komt met name voor als een holding een werkmaatschappij koopt, de rentelast kan dan worden verrekend met de winst in de werkmaatschappij.
 • Mogelijkheid tot claimen investeringsaftrek als u binnen concern zaken heeft verhuurd, zoals een bedrijfspand of auto's.
 • Verrekenen onderlinge resultaten (winsten en verliezen).

Nadelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Elk voordeel heb z'n nadeel, sprak een bekende voetballer. Er zitten ook belangrijke nadelen aan een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, deze zijn:

 • U kunt slechts één keer gebruik maken van het tariefopstapje (over de eerste € 200.000 is slechts 20% Vpb verschuldigd).
 • Elke maatschappij in de fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de Vpb-schulden.
 • Als er met activa is geschoven, kunnen er bij het verbreken van de fiscale eenheid problemen ontstaan.
 • Investeringsaftrek kan lager zijn of komt te vervallen omdat u alle investeringen binnen het concern moet optellen.

Acquisitie via een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Er wordt vaak een aandelenpakket verworven door middel van een zogeheten holdingstructuur. De lening die namelijk wordt aangegaan om de aandelen te verwerven, zit in de holding. Door het aangaan van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met de verworven werkmaatschappij, kan de rente op deze lening worden verrekend met de winsten van deze werkmaatschappij.

In 2012 is een renteaftrekbeperking in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 opgenomen teneinde bovenstaande winstuitholling tegen te gaan. De aftrekbeperking houdt in dat de verrekening van de financieringsrente alleen mag plaatsvinden met de eigen resultaten van de holding. Aangezien deze renteaftrekbeperking pas ingaat als deze rente een bedrag van € 1.000.000 overtreft (dit is een hoofdsom van ongeveer € 16,7 miljoen), ga ik niet nader in op deze aftrekbeperking.

Over de fiscale eenheid kun je blijven schrijven, aangezien dit nauw verbonden is aan heel veel andere regelingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Ik heb mij hierboven beperkt tot een aantal zaken die ik in de praktijk vaak tegenkom. Uiteraard dient een fiscalist altijd even mee te kijken indien u een fiscale eenheid heeft, aangezien de gevolgen van een onjuiste beoordeling aanzienlijk kunnen zijn.


[1] Artikel 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
[2] Artikel 15 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
[3] Artikel 15 lid 3 sub a Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
[4] Artikel 15 lid 3 sub b Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
[5] Artikel 15 lid 3 sub c juncto lid 4 Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
[6] Artikel 15 lid 3 sub d Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
[7] Artikel 15 lid 3 sub e Wet op de vennootschapsbelasting 1969.13 Mrt 2012Waardeer het artikel Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting rating_text 9.4 / 10 rating_points 8 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl