Toename van een rekening-courantschuld kwalificeert als onttrekking

De volgende zaak is behandeld door de Rechtbank Noord-Holland:

Eiser is bestuurder / aandeelhouder (DGA) van een Holding, die op haar beurt 50% van de aandelen in een andere tussenvennootschap houdt. De tussenvennootschap houdt op haar beurt 100% van de aandelen in twee werkmaatschappijen.

De saldi van de rekening-courantverhouding tussen de DGA en zijn Holding zijn in de jaren 2009, 2010 en 2011 toegenomen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur de in geschil zijnde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen over deze betreffende jaren op waartegen de DGA in beroep komt.
In geschil is of de jaarlijkse toenamen van de rekening-courantschuld van de DGA in de betreffende jaren moeten worden aangemerkt als belastbare reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang. Ook zijn er vergrijpboetes van 50%, opgelegd bij de navorderingsaanslagen over de jaren 2009 en 2010, in geschil.

Kwalificatie toename rekening-courantschuld

Rechtbank Noord-Holland overweegt dat de DGA en zijn Holding in de betreffende jaren geen rekening-courantovereenkomst hebben opgemaakt. Ook heeft de DGA ten behoeve van de aflossing van de rekening­courantschuld geen zekerheden gesteld. Verder is er geen rente en geen aflossingsschema overeengekomen en heeft de Holding geen incassomaatregelen getroffen. Op grond van alle feiten en omstandigheden acht de Rechtbank het aannemelijk dat de toename van de rekening-courantschuld niet kan of zal worden afgelost en dat de DGA zich daarvan, gelet op zijn positie, bewust had moeten zijn. De bedragen van opnamen in rekening-courant hebben het vermogen van de onderneming in de belastingjaren definitief verlaten, waarmee zij als onttrekkingen moeten worden aangemerkt.

Het inkomen uit aanmerkelijk belang is door de inspecteur over de betreffende jaren correct vastgesteld. De vergrijpboetes worden verminderd tot 25% omdat X geen opzet maar wel grove schuld kan worden verweten.

Aandachtspunten bij rekening-courant

Wanneer een DGA een rekening-courant heeft bij zijn eigen vennootschap, dan kunnen hier diverse gevolgen aan verbonden zijn, althans die gevolgen verbindt de Belastingdienst (soms met succes) hieraan.

Zo kan de toename van een rekening-courantschuld worden gekwalificeerd als loon zijnde. Dit zal het geval zijn wanneer de DGA een laag salaris heeft (bijvoorbeeld € 45.000), terwijl hij jaarlijks tevens diverse opnames doet vanuit zijn rekening-courant.

Tevens kan de toename van een rekening-courantschuld worden gekwalificeerd als onttrekking, waardoor aanmerkelijkbelangheffing moet worden voldaan. Voor een uitleg hiervan verwijs ik u naar de bovenstaande uitspraak.

Conclusie

Zoals blijkt uit dit artikel, kunnen diverse kwalificaties volgen uit het simpele feit dat een rekening-courantpositie aanwezig is waarvan de DGA gebruik maakt. Hierdoor is wenselijk vooraf vast te stellen of deze mogelijke risico’s aanwezig zijn binnen uw onderneming. Indien deze risico’s aanwezig zijn, dienen ze te worden geëlimineerd.

Aangezien de gevolgen altijd sterk afhankelijk zijn van de exacte feiten en omstandigheden, dient uw adviseur volledig inzage te hebben in de onderneming.

Bron: Rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBNHO:2016:10977.19 Jan 2017


Waardeer het artikel Toename van een rekeningcourantschuld kwalificeert als onttrekkingStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl