Gebruikelijk loon DGA

De wetgever heeft met de invoering van het gebruikelijk loon het doel gehad om uitstel van inkomstenbelasting tegen te gaan. Later zijn daaraan nog toegevoegd de gevolgen voor de inkomenafhankelijke regelingen en premieheffing volksverzekeringen.

Gebruikelijk loon

In art. 12a LB is geregeld dat voor werknemers of hun partners die een aanmerkelijk belang in de werkgever hebben een minimaal in aanmerking te nemen loon geldt. Voor deze werknemers wordt zo nodig een fictief loon in aanmerking genomen dat niet in belangrijke mate afwijkt van hetgeen in zakelijke verhoudingen gebruikelijk is; het salaris dient minimaal 70% te zijn van een zakelijk te achten salaris met maximaal 130%. Er geldt dus een tolerantiemarge van 30%.
Het standaard gebruikelijk loon is opgenomen in art. 12a Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) en bedraagt voor het jaar 2012 € 42.000. Vindt een DGA dat het zakelijk te achten salaris in zijn situatie lager is, dan dient hij dat aannemelijk te maken.

Een mogelijkheid om het zakelijk loon voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling te bepalen, is het loon dat de DGA zou genieten indien hij bij zijn vennootschap onder dezelfde condities arbeid zou verrichten, terwijl hij geen directeur / aanmerkelijkbelanghouder zou zijn [1]. De wetgever heeft niet willen bewerkstelligen dat alleen door middel van vergelijking tussen soortgelijke dienstbetrekkingen het gebruikelijk loon te berekenen is. Kortom, de wetgever heeft geen bewijsmethode opgelegd (vrije bewijsleer) [2]. Het gebruikelijk loon kan derhalve op verschillende manieren worden vastgesteld c.q. bepaald.

Eén van deze mogelijkheden, hetgeen blijkt uit jurisprudentie, om het gebruikelijk loon te berekenen, is om bij die situatie waarbij de DGA alle werkzaamheden (of nagenoeg alle werkzaamheden) zelf verricht, het loon vast te stellen op basis van de opbrengsten van de vennootschap, minus de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief het loon van de DGA), lasten en afschrijvingen. Dit wordt de zogenaamde afroommethode genoemd [3]. Er ontstaat bij deze methode een nettowinst, waarvan de winstopslag afgehaald mag worden. Het resterende bedrag is dan beschikbaar voor loon voor de DGA.

Daarenboven mag dan overigens de doelmatigheidsmarge van 30% afgehaald worden, om te komen tot (een indicatie van) het gebruikelijke loon. Hiermee heeft de Hoge Raad een handvat aangereikt voor die specifieke situatie, waarin de DGA zelf alle activiteiten van de vennootschap verricht en eigenlijk op basis van die persoonlijke vaardigheden en kunnen de omzet voor de vennootschap weet te realiseren.

Als laatste wijzen wij op hetgeen de staatssecretaris heeft opgenomen in het besluit van 15 september 2009, CPP2009/1799M. Dit besluit bevat een tijdelijke goedkeuring voor de gebruikelijkloonregeling. Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 evenredig lager zijn.

Hierin staat tevens dat betrokkenen desgewenst kunnen overleggen over de toepassing van de goedkeuring, ook bij situaties die niet onder de goedkeuring vallen, maar waar wel knelpunten optreden. Bij bijzondere situaties passen maatwerkoplossingen.[1] Zie bijvoorbeeld uitspraak van Hof Amsterdam 18 december 2002, VN 2003/58.1.14. Daarin werd door de rechter gekeken of er in het economische verkeer werkzaamheden hebben plaatsgevonden door de directeur-grootaandeelhouder.
[2] HR 17 september 2004, nr. 38.378, NTFR 2004/1381.
[3] Zie het arrest HR 17 september 2004, nr. 38 378, BNB 2005/50c (conclusie A-G Van Ballegooijen; m.b.t. Heithuis). In dit arrest werd de berekeningswijze van Emmerig en Van der Waal gevolgd. Dit houdt in dat de kosten van de vennootschap volledig worden toegerekend aan de activiteiten van de directeur-grootaandeelhouder.19 Mrt 2012


Waardeer het artikel Gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon DGA rating_text 9.5 / 10 rating_points 10 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl