Maatregelen uit begrotingsakkoord 2014

Het kabinet heeft met D66, CU en de SGP een akkoord bereikt over de begroting voor 2014. De maatregelen uit het akkoord moeten nog met een nota van wijziging in de diverse lopende wetsvoorstellen worden verwerkt. Wij zullen hieronder een aantal maatregelen nader toelichten.

 • Tijdelijke verlaging tarief box 2
  Het belastingtarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gaat tijdelijk omlaag van 25% naar 22%. Dit geldt voor het jaar 2014. Dividenduitkeringen derhalve uitstellen naar 2014.

 • Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting vierde schijf
  Volgens het Belastingplan 2014 zou de algemene heffingskorting in 2014 vanaf het begin van de vierde schijf (€ 55.991, jaar 2013) worden afgebouwd. Vanaf een inkomen van ca. € 120.000 zou de algemene heffingskorting nihil bedragen. Deze afbouw wordt teruggenomen.

 • Tijdelijke verlaging tarief eerste schijf
  Het betreft een verlaging in 2014 van het belastingtarief voor de eerste schijf met 0,75%-punt.

 • Afbouw werkbonus oudere werknemers
  De werkbonus voor oudere werknemers (van 61 tot 64 jaar) vervalt per 2015 voor nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus bestaan op het huidige niveau. De werkbonus vervalt uiteindelijk geheel per 2018.

 • Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten blijft bestaan
  De fiscale ondersteuning (in de vorm van fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten) van chronisch zieken en gehandicapten wordt niet afgeschaft. In een op 9 september 2013 ingediend wetsvoorstel was de afschaffing daarvan aangekondigd. De fiscale ondersteuning blijft in versoberde vorm bestaan.

 • Wijzigingen wetsvoorstel Wet hervorming kindregelingen
  Enkele maatregelen uit het op 3 september 2013 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel “Wet hervorming kindregelingen” worden bijgesteld. Het betreft het vervallen van de leeftijdsdifferentiatie in de kinderbijslag. Verder worden de verhogingen van de bedragen in het kindgebonden budget voor het eerste kind (€ 29) en het tweede kind (€ 510) gehalveerd. Het kabinet maakt € 100 mln. vrij voor aanpassing van de kinderopvangtoeslag ten behoeve van midden- en hogere inkomens.

 • Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek
  In het aanvullende pakket wordt de verlaging van de zelfstandigenaftrek geheel teruggedraaid.

 • Verlaging van 30%-marge binnen de gebruikelijk loonregeling
  De 30%-marge houdt kort gezegd in dat het loon van een directeur-grootaandeelhouder niet meer dan 30% mag afwijken van het loon van werknemers met vergelijkbare werkzaamheden, maar zonder een aanmerkelijk belang in de werkgever. Dit percentage wordt per 2015 zodanig aangepast, dat deze maatregel 150 miljoen oplevert.

 • Verlaging WW-premies voor bedrijven
  Dit betreft een verlaging van de premies AWF / AOF.

 • Verlaagd BTW-tarief renovatie en onderhoud
  In een pakket van maatregelen ter stimulering van de woningmarkt was een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor renovatie en onderhoud opgenomen voor de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Volgens het huidige begrotingsakkoord gaat het verlaagde tarief nu voor heel 2014 gelden en is het ook van toepassing op werkzaamheden van architecten en hoveniers.

 • Bestrijding constructies van schijnzelfstandigen
  Oneigenlijk gebruik van de ondernemersfaciliteiten zal worden aangepakt.

 • Geen verlaging van MRB en aanscherping CO2-grenzen MRB

 • Mogelijke maatregelen voor de (middel)lange termijn
  Het kabinet wil vaart maken met een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Er komt een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers en ook naar de mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf.15 Okt 2013


Waardeer het artikel Maatregelen uit begrotingsakkoord 2014Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl