De fiscale partner vanaf 2011

Of u wel of geen partner hebt, weet u zelf natuurlijk prima. Of u en uw partner ook fiscaal partners zijn, is minder duidelijk. Nadat de regels in 2011 ingrijpend zijn gewijzigd, is er ook voor 2012 een wijziging op komst. Hieronder in het kort de huidige situatie en de wijzigingen.

Fiscaal partnerschaqp bij gehuwden

Als u gehuwd bent en niet van tafel en bed gescheiden, bent u fiscaal partner. Dat was zo en dat blijft zo.

Fiscaal partnerschap bij samenwoners

Voor samenwoners is het allemaal wat gecompliceerder. Tot en met 2010 kon men veelal kiezen. Indien woonachtig op hetzelfde adres, kon men al naar gelang de fiscale mogelijkheden kiezen om elkaars fiscale partner te zijn. Vanaf 2011 is deze keuze niet meer mogelijk. Men is fiscaal partner als:

  • er sprake is van een samenleving van ongehuwde meerderjarige personen, die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten;
  • er een kind uit de relatie is geboren of er een kind van de partner erkend is;
  • de partner in de pensioenregeling is opgenomen;
  • men samen een eigen woning heeft;
  • voor de schenk- en erfbelasting moet er altijd een notariële samelevingsovereenkomst zijn, tenzij men al tenminste vijf jaar samenwoont en ingeschreven staat in de GBA.

 Fiscaal partnerschap 2012

In 2012 geldt er een verruiming voor samengestelde gezinnen. Bovenstaande criteria blijven in stand, maar ook als er een minderjarig kind van één van de samenwoners in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het gezamelijke woonadres, is er sprake van fiscaal partnerschap. Er is dan ook geen keuze meer! Er is enkel een tegenbewijsregeling voor situaties van (onder)verhuur in het leven geroepen. Met deze bepaling wordt beoogd te voorkomen, dat samengestelde gezinnen in aanmerking zouden komen voor extra fiscale voordelen, die andere gezinnen niet hebben.

Gevolgen fiscale partnerbegrip

Het partnerbegrip heeft ook gevolgen voor andere fiscale regelingen, zoals bijvoorbeeld de aanmerkelijk belangregeling bij aandeelhouders met een belang van 5% of meer en de terbeschikkingstellingsregeling.

Doordat samenwoners in 2011 ineens fiscaal partner zijn, kan er een aanmerkelijk belangsituatie ontstaan, indien de 5% grens (voor partners gezamelijk) wordt bereikt. In plaats van box 3 is het aandelenbelang dan een box 1 bestanddeel geworden met heel andere fiscale consequenties!

Ook valt mogelijk een aan de onderneming van de partner verhuurd pand niet meer in box 3, maar in box 1, als die partner in 2011 ineens ook fiscaal partner is. Ook hier zijn de fiscale gevolgen fors.

Als laatste wijzen wij erop dat er in geval van duurzaam gescheiden gaan leven van partners vreemde situaties kunnen ontstaan. Men blijft namelijk fiscaal partner, behalve voor de eigenwoningregeling. In de vierde nota van wijziging OFM 2011 is namelijk geregeld dat voor de 24-maandenregenling onder gewezen partner ook wordt begrepen de partner van wie men duurzaam gescheiden leeft. Daarnaast is geregeld dat de duurzaam gescheiden levende echtgenoot ook voor toepassing van het achtste lid van artikel 3.111 Wet IB 2001 (meer dan één hoofdverblijf) niet als partner wordt aangemerkt. Tekstueel kan ons inziens verdedigd worden dat de verruiming van lid 8 ook geldt na de twee jaarstermijn. Dit is echter niet de bedoeling van de wetgever.   24 Apr 2012


Waardeer het artikel De fiscale partner vanaf 2011

De fiscale partner vanaf 2011 rating_text 9.5 / 10 rating_points 10 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl