De herinvesteringsreserve (HIR)                                   

De herinvesteringsreserve (afgekort HIR) voorkomt dat over de boekwinst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel daadwerkelijk afgerekend dient te worden. Het vormen van een HIR is mogelijk indien er op het moment van de verkoop een herinvesteringsvoornemen bestaat.

Voornemen tot herinvesteren

Er kan alleen een HIR worden gevormd indien en zolang er een voornemen tot herinvestering bestaat. Zonder herinvesteringsvoornemen kan er geen reserve worden gevormd. Het herinvesteringsvoornemen dient de gehele periode (het boekjaar en de daaropvolgende drie boekjaren) aanwezig te zijn. Indien in het boekjaar zelf of de drie daaropvolgende jaren geen herinvestering heeft plaatsgevonden, zal de HIR in de winst vrijvallen.

Niet duurzame bedrijfsmiddelen

Niet duurzame bedrijfsmiddelen zijn bedrijfsmiddelen waarop maximaal tien jaar wordt afgeschreven. De HIR die is gevormd naar aanleiding van de vervreemding van een niet duurzaam bedrijfsmiddel mag niet worden afgeboekt op een duurzaam bedrijfsmiddel.

Duurzame bedrijfsmiddelen

Onder duurzame bedrijfsmiddelen wordt verstaan, bedrijfsmiddelen waarop niet of in meer dan tien jaar wordt afgeschreven. Ten aanzien van duurzame bedrijfsmiddelen geldt een aanvullende voorwaarde. Het nieuwe bedrijfsmiddel dient eenzelfde economische functie te hebben dan het vervreemde bedrijfsmiddel. Deze voorwaarde geldt niet indien de HIR wordt afgeboekt op een niet duurzaam bedrijfsmiddel.

Eenzelfde economische functie

De HIR die is gevormd als gevolg van de vervreemding van een duurzaam bedrijfsmiddel is alleen mogelijk indien het vervangend duurzaam bedrijfsmiddel eenzelfde economische functie heeft. Indien er een HIR is gevormd als gevolg van de verkoop van een bedrijfspand, dan kan deze HIR alleen worden afgeboekt indien een vervangend bedrijfspand wordt aangeschaft. Indien ervoor wordt gekozen om na verkoop van het bedrijfspand een beleggingspand aan te kopen, dan kan de HIR hier niet op worden afgeboekt.

Boekwaarde-eis

De boekwaarde-eis houdt in dat de boekwaarde van het nieuw aan te schaffen bedrijfsmiddel niet beneden de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel komt. Dit laat zich het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

Er wordt een bedrijfspand verkocht voor € 400.000, de boekwaarde van dit bedrijfspand bedraagt € 100.000. Er wordt een nieuw pand aangekocht voor € 350.000. Op deze investering mag maximaal € 250.000 worden afgeboekt om niet onder de boekwaarde te komen van het verkochte bedrijfsmiddel. Er blijft een HIR staan van € 50.000. Ten aanzien van de resterende HIR zal nog wel een HIR aanwezig moeten zijn.

Bijzonderheden

Ten aanzien van de HIR zijn er een aantal gevallen waar bijzondere regels / uitzonderingen voor gelden, hierbij dient onder andere gedacht te worden aan:

  • Vervreemding bedrijfsmiddel als gevolg van overheidsingrijpen;
  • Staking / inbreng in B.V.;
  • Vertraging investering door bijzondere omstandigheden;
  • Aard van de investering noodzaakt oprekking termijn;
  • Willekeurige afschrijving;
  • Investeringen in het buitenland.

Wilt u meer weten over de herinvesteringsreserve? Neem dan contact op met de auteur van dit artikel.17 Sep 2016


Waardeer het artikel De herinvesteringsreserveStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl