Ondernemersaftrek

Een ondernemer die aan een aantal voorwaarden voldoet, heeft recht op diverse aftrekposten, te weten:

  • zelfstandigenaftrek (al dan niet met startersaftrek);
  • speur- en ontwikkelingsaftrek;
  • MKB-winstvrijstelling;
  • fiscale oudedagsreserve;
  • stakingsaftrek.

Hierna zullen wij bovengenoemde ondernemersaftrekken afzonderlijk behandelen.

Ondernemersaftrek - zelfstandigenaftrek

Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek zal de ondernemer moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • het urencriterium, zijnde 1.225 uur op jaarbasis; en
  • minimaal 50% van zijn of haar werkzame tijd aan onderneming besteden;
  • u hebt aan het begin van het jaar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Voor startende ondernemers (eerste 5 jaar) geldt de eis van minimaal 50% van zijn of haar werkzame tijd aan de onderneming besteden niet.  De eis van 1.225 uur geldt wel. Voor zwangere onderneemsters geldt de fictie dat zij worden geacht het aantal uren te hebben gewerkt van vóór de zwangerschap.

In 2016 geldt een vast bedrag aan aftrek van € 7.280. Als een ondernemer aan het begin van het jaar reeds de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en hij aan het urencriterium voldoet, dan bedraagt de zelfstandigenaftrek de helft.

Voor startende ondernemers die in de vijf voorafgaande kalenderjaren niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebben genoten, geldt een extra aftrek van € 2.123, onafhankelijk van de winst.

Ondernemersaftrek - speur- en ontwikkelingsaftrek

Er bestaat recht op een extra zelfstandigenaftrek indien de ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • voldoet aan het urencriterium;
  • ten minste 500 uur in een kalanderjaar besteed aan werk dat bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.

Het bedrag aan extra zelfstandigenaftrek bedraagt € 12.484 (2016). Indien de ondernemer in één of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan twee keer de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de aftrek verhoogd tot € 18.729 (2016).

Ondernemersaftrek - MKB winstvrijstelling

Ongeacht of er wordt voldaan aan het urencriterium heeft een ondernemer recht op de MKB-winstvrijstelling. Voor 2016 bedraagt het percentage 14%.

Op grond van artikel 3.2 Wet op de inkomstenbelasting 2001 is de belastbare winst uit onderneming de winst uit onderneming verminderd met ondernemersaftrek en de MKB winstvrijstelling.

Ondernemersaftrek - fiscale oudedagsreserve

Een voorwaarde voor de dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is dat aan het urencriterium wordt voldaan. De FOR is een passiefpost waarbij belastingheffing wordt uitgesteld, over de dotatie dient uiteindelijk belasting te worden betaald. De toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt 9,8% van de winst met een maximum van € 8.774 (2016). Er kan niet meer gedoteerd worden dan het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen (incl. FOR) bij het einde van het jaar de oudedagsreserve bij het begin van het jaar te boven gaat (ondernemingsvermogen excl. FOR kan derhalve niet negatief worden).

Ondernemersaftrek -stakingsaftrek

De stakingsaftrek bedraagt € 3.630 en kan worden geclaimd indien de gehele onderneming is gestaakt. De vrijstelling geldt in beginsel eens per leven. Omdat de stakingsaftrek deel uitmaakt van de ondernemersaftrek, wordt deze ten laste van de gewone jaarwinst gebracht. Hierdoor wordt de stakingslijfrenteaftek niet beperkt door de stakingsaftrek. 20 Mrt 2012


Waardeer het artikel Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek rating_text 9.4 / 10 rating_points 5 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl