Gebruikelijk loon 2015

Wanneer iemand arbeid verricht voor een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, moet hij zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Doet hij dat niet, dan wordt dit door de fiscus alsnog gedaan in de vorm van een fictief gebruikelijk loon.

Van een aanmerkelijk belang is sprake wanneer iemand direct of indirect tenminste 5% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van een vennootschap bezit, dan wel recht heeft op deze aandelen of winstbewijzen bezit die recht geven op 5% van de jaarwinst. Bij een coöperatie wordt een aandeel in de stemmen van de algemene vergadering van tenminste 5% gelijkgesteld met een aanmerkelijk belang.    

Hoogte gebruikelijk loon

De hoogte van het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld op de hoogste van de volgende bedragen:

a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

b. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam of met dit lichaam verbonden lichamen (bijv. dochtervennootschappen);

c. € 44.000.

Lager gebruikelijk loon

Wanneer men vindt dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan de hiervoor genoemde bedragen, dient men dat zelf aannemelijk te maken. Er kan sprake zijn van een lager toepasbaar gebruikelijk loon als er sprake is van een passieve vennootschap, deeltijdfuncties of bij het beëindigen van de werkzaamheden tijdens het kalenderjaar. Wanneer een vennootschap als gevolg van het gebruikelijk loon duurzaam verliesgevend wordt, mag men het gebruikelijk loon ook lager vaststellen.

Wanneer het vastgestelde gebruikelijk loon op jaarbasis lager is dan € 5.000, mag men afzien van gebruikelijk loon. Er hoeft dan geen loonheffing te worden ingehouden. Dit komt vooral voor bij passieve vennootschappen, stamrecht B.V.'s en dergelijke.

Vergelijkbare dienstbetrekking  

Het gaat hierbij om een dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met de werkzaamheden die de aannmerkelijkbelanghouder of zijn partner verricht.  Dit moet dan een dienstbetrekking zijn waar het aanmerkelijk belang geen rol speelt, die bekend is bij de inhoudingsplichtige en de inspecteur, waarvan het loon bekend is of redelijkerwijs geschat kan worden en waarvan het loon niet op een ander bedrag is vastgesteld dan in het economisch verkeer gebruikelijk is.

Wanneer de inspecteur van mening is dat het gebruikelijk loon hoger moet zijn dan het door de belastingplichtige gehanteerde loon ten aanzien van een vergelijkbare dienstbetrekking, moet de inspecteur dit aannemelijk maken. Hij moet de belastingplichtige de informatie verstrekken op basis waarvan hij heeft vastgesteld dat de door hem gehanteerde dienstbetrekking de meest vergelijkbare is.

Recente jurisprudentie / maatschappen

De fiscus hanteert vaak de afroommethode voor het vaststellen van het gebruikelijk loon als er geen vergelijkbare dienstbetrekking is. Dat wil zeggen dat de winst van de vennootschap wordt gecorrigeerd voor de algemene kosten (30%) en dat wat overblijft moet worden uitgekeerd als loon. Deze werkwijze houdt meestal geen stand voor de rechter. Zeker niet als de door de vennootschap behaalde winst niet volledig afhankelijk is van de persoonlijke arbeid van de DGA.

Bij vrije beroepsbeoefenaren zie je vaak dat gewerkt wordt met een maatschap waarbij de maten via een persoonlijke holding hun maatschapsaandeel houden. De Belastingdienst was van mening dat de maatschap gezien moet worden als een verbonden lichaam, waardoor het loon van de meestverdienende werknemer bepalend is voor de hoogte van het gebruikelijke loon van de maten. Hier heeft de Hoge Raad een streep door gezet. De maatschap kan niet als verbonden lichaam worden gezien waardoor het criterium van de meest verdienende werknemer niet opgaat.

De maat kan zijn gebruikelijke loon dus lager vaststellen wanneer zijn werkzaamheden niet vergelijkbaar zijn met de meest verdienende werknemer van de maatschap.

Overleg / afstemming met de fiscus

Het is aan te raden om vooraf in overleg te treden met de fiscus indien u van mening bent dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan de wettelijke maatstaven. Ook indien u twijfelt over wat vergelijkbare dienstbetrekkingen zijn, is dit aan te raden. Indien de fiscus achteraf constateert dat het gebruikelijk loon te laag is vastgesteld, kan dit vervelende naheffingen met aanzienlijke boetes tot gevolg hebben.  

  13 Mrt 2015


Waardeer het artikel Gebruikelijk loon 2015Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl