Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoed B.V.

De bedrijfsopvolgingsregeling ziet op verschillende belastingen. Waar de regeling in de inkomsten en schenk- / erfbelasting redelijk bekend is, is dit voor de overdrachstbelasting niet het geval.

Vastgoed B.V. is een onroerende zaak-lichaam

In de wet belastingen van rechtsverkeer is opgenomen dat in beginsel bij elke (ver)kooptransactie met onroerend goed overdrachtsbelasting verschuldigd is. Indien het onroerend goed echter gehouden wordt door een B.V. waarvan de aandelen worden verkocht, kan er ook heffing van overdrachtsbelasting plaatsvinden. Er is dan sprake van een zogenoemde fictieve onroerende zaak. Als fictieve onroerende zaak worden aangemerkt:

  • aandelen in een rechtspersoon;
  • waarvan de bezittingen op het tijdstip van de verkrijging of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar voor meer dan 50% bestaat uit onroerende zaken; en
  • tegelijkertijd tenminste voor 30% van de bezittingen bestaat of heeft bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken;
  • mits de onroerende zaken, als geheel genomen, op dat tijdstip voor meer dan 70% dienstbaar zijn of waren aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van die onroerende zaken.

Deze definitie is zeer ruim en zal er al snel toe leiden dat sprake is van een onroerende zaak-lichaam.

Wanneer is overdrachstbelasting verschuldigd?

Er is overdrachtsbelasting verschuldigd indien er aandelen in de vastgoed B.V. (een onroerende zaak-lichaam) wordt verkregen. Niet bij elke aankoop is overdrachtsbelasting verschuldigd. Tevens dient onderscheid gemaakt te worden in de hoedanigheid van de verkrijger.

Een natuurlijke persoon is overdrachtsbelasting verschuldigd indien hij / zij al dan niet tezamen met zijn / haar echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie of een verbonden lichaam, voor tenminste eenderde gedeelte, en, al dan niet tezamen met zijn / haar echtgenoot, voor meer dan zeven percent belang in de vastgoed B.V. heeft.

Een rechtspersoon is overdrachtsbelasting verschuldigd indien zij al dan niet tezamen met een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon, voor ten minste een derde gedeelte belang in de rechtspersoon heeft.

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Ook de overdrachtsbelasting kent een bedrijfsopvolgingsregeling. Deze bedrijfsopvolgingsregeling leek tot voor kort alleen van toepassing te zijn indien het ging om de overdracht van een onroerende zaak die behoort tot en dienstbaar is aan de onderneming. In het arrest van de Rechtbank Noord-Nederland, 12 juli 2016 nr. AWB 15 4030, is echter uitgemaakt dat deze regeling ook van toepassing is op fictieve onroerende zaken (lees een onroerende zaak-lichaam). In deze procedure ging het om een B.V. met ruim 40 panden die voornamelijk werden verhuurd aan studenten, alsmede 4 winkelpanden. Daarnaast had de B.V. nog drie garageboxen in eigendom.

Uit de procedure valt op te maken dat in deze situatie gekozen is om vooraf met de Belastingdienst de discussie te voeren over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomsten- en schenkbelasting, hetgeen tot de gewenste uitkomst heeft geleid. Of de Belastingdienst in bovenstaande procedure ook in hoger beroep is gegaan, is niet duidelijk.16 Aug 2016Waardeer het artikel Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoed BVStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl