Netto- of brutoloon?

Trainers (werknemers) spreken vaak een nettoloon af met de sportclub (werkgever). Een nettoloonafspraak kan vervelende situaties met zich meebrengen. Hieronder geven wij een uiteenzetting weer van onze praktijkervaringen.

Inkomstenbelasting

Een werkgever kan nooit bepalen welk bedrag de werknemer aan inkomstenbelasting is verschuldigd wanneer deze een bepaald nettobedrag wil ontvangen (de werkgever zal loonbelasting moeten afdragen als voorheffing op de inkomstenbelasting). Het exacte bedrag aan inkomstenbelasting is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden (hoogte andere lonen en / of uitkering, aftrekposten e.d., etc.).

Hetgeen we vaak tegenkomen in de praktijk is, dat een trainer achteraf na moet betalen aan de Belastingdienst, waardoor het nettobedrag ineens niet meer netto is. Indien een netto afspraak wordt gemaakt is het van belang dat partijen goed weten wat exact hiermee wordt bedoeld (en dat een nabetaling derhalve mogelijk is).

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Ontvangt u tegelijkertijd loon van meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie, dan kan het zijn dat in uw geval in totaal teveel bijdrage Zvw wordt ingehouden. De Belastingdienst zorgt in het geval dat teveel bijdrage Zvw wordt ingehouden zelf voor een teruggave. Op het moment dat er een teruggave van de bijdrage Zvw aan de werkgever plaatsvindt, dan ontstaat er op dat moment enerzijds een recht van de werknemer op de uitbetaling van dit bedrag door de werkgever en anderzijds tot het zelfde bedrag een recht van de werkgever op de terugbetaling van het ten onrechte uitbetaalde deel van de vergoeding inzake de ZFW.[1]

Zoals het bovenstaande laat zien, hoeft de werkgever bij een nettoloonafspraak de teruggave niet uit te keren aan de werknemer, hij heeft tenslotte al het zelfde bedrag vergoed gekregen van de werkgever. Indien er een nettoloonafspraak is, vindt er voor de werknemer ook geen verrekening plaats van de loonbelasting / premie volksverzekeringen. Dit zal anders zijn geweest indien er sprake is van een brutoloonregeling i.p.v. een nettoloonregeling. Dan heeft de werknemer over de vergoeding loonbelasting / premie volksverzekeringen betaald, die vervolgens wordt terugbetaald aan de werkgever. Indien de werkgever de terugbetaalde vergoeding niet uitkeert aan de werknemer, dan heeft de werknemer recht op verrekening van de loonbelasting / premie volksverzekeringen die hij betaald heeft over de niet ontvangen vergoeding.

De regeling inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is vanaf 2013 veranderd. Hierbij is in deze casu de werknemer geen bijdrage Zvw meer verschuldigd, waarop de werkgever niet meer verplicht is om bijdrage Zvw te vergoeden. De werkgever is vanaf 2013 in deze casu wel een werkgeversheffing Zvw verschuldigd over het loon van de werknemer. Het hierboven staande onderscheid tussen de nettoloonregeling en brutoloonregeling is dan ook niet meer van belang. Dit komt vanwege het ontbreken van een werknemersbijdrage, nu het in 2013 een werkgeversbijdrage is geworden.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen en / of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onderstaande adviseur.


[1] MvT 2004-2005, 30 124, nr 319 Jul 2013


Waardeer het artikel Bruto of nettoloon?Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl