Vaststellingsovereenkomst invulling criterium ‘specifieke deskundigheid en schaarste’ voor profvoetballers

In het kader van de 30%-regeling is in de Wet LB 1964 en het Uitvoeringsbesluit LB 1965 een aantal factoren opgesomd waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ingekomen werknemer specifieke deskundigheid bezit die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. In het vervolg op een eerdere vaststellingsovereenkomst hierover, hebben de Belastingdienst en de KNVB (namens de betaald voetbal organisaties) gezamenlijk invulling gegeven aan het criterium ‘specifieke deskundigheid en schaarste’ voor voetballers die kwalificeren als ingekomen werknemer. Deze invulling geldt - onder voorbehoud van wijziging van wet- en regelgeving – tot en met 1 juli 2015.

Een speler komt in aanmerking voor de 30%-regeling, als hij voldoet aan de algemene voorwaarden van de 30%-regeling en tevens voldoet aan één van de volgende criteria:

  1. De speler heeft de laatste 24 maanden voorafgaand aan de contractingangsdatum minimaal 50% van de officiële A-interlands gespeeld voor een land dat behoort tot de top 30 van de FIFA, danwel top 15 van de UEFA-lijst (landencoëfficient). Voor spelers van 18 of 19 jaar geldt 25%.
  2. De speler is de laatste 24 maanden voorafgaand aan de contractingangsdatum voor minimaal 2/3 van de officiële A-interlands geselecteerd geweest door een land dat behoort tot de top 30 van de FIFA, danwel top 15 van de UEFA-lijst (landencoëfficient). Voor spelers van 18 of 19 jaar geldt 1/3 in plaats van 2/3.
  3. De speler heeft de laatste 24 maanden voorafgaand aan de contractingangsdatum minimaal 2/3 van de wedstrijden gespeeld in de hoogste nationale competitie van een land dat behoort tot de top30 van de FIFA, danwel top 15 van de UEFA-lijst (clubcoëfficiënt). Voor spelers van 18 of 19 jaar geldt 1/3 in plaats van 2/3.
  4. De speler heeft de laatste 24 maanden voorafgaand aan de contractingangsdatum ten minste 8 internationale wedstrijden gespeeld in de Champions League (inclusief voorronden), danwel het hoofdtoernooi van de Europa League. Voor spelers van 18 of 19 jaar geldt 4 internationale wedstrijden binnen de hiervóór vermelde toernooifasen.

Als uitgangspunt gelden de officiële FIFA-, respectievelijk officiële UEFA-lijsten zoals deze van toepassing zijn aan het begin van het kalenderjaar waarin het verzoek om toepassing van de 30%-regeling wordt gedaan.

De bewijslast om aannemelijk te maken dat de speler beschikt over specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, rust op de BVO’s als belanghebbende.

Vangnetbepaling

Voldoet een speler niet aan één van bovenstaande criteria, dan kwalificeert deze speler alsnog voor de 30%-regeling indien hij gedurende de looptijd van het contract gemiddeld per jaar ten minste 150% verdient van het gemiddelde gegarandeerde salaris (garantie-inkomen) in de Eredivisie. Voor spelers van 18 of 19 jaar geldt ten minste 75% van dit Eredivisiegemiddelde.

Onder garantie-inkomen wordt verstaan het bruto-inkomen in geld, zoals dat onvoorwaardelijk met de speler is overeengekomen. Ter verduidelijking: het garantie-inkomen betreft het onvoorwaardelijk overeengekomen bruto inkomen, inclusief hand- en tekengeld, maar exclusief wedstrijdpremies en / of overige variabele vergoedingsvormen. In situaties waarin een netto-inkomen is afgesproken, zal bij herberekening naar bruto (toets) garantie-inkomen rekening gehouden moeten worden met het van toepassing zijn van de 30%-regeling.

Voor wat betreft het jaar dat als uitgangspunt wordt genomen voor berekening van het garantie-inkomen wordt aangesloten bij het tijdpad zoals gehanteerd bij de berekening van het CWI-inkomen in het kader van de tewerkstellingsvergunning. Concreet betekent dit dat het garantie-inkomen voor het seizoen 2012/2013 wordt bepaald op basis van de cijfers over seizoen 2010/2011.

Tussentijdse toetsing aan de criteria

De toets of wordt voldaan aan de hiervoor omschreven criteria vindt plaats bij ondertekening en bij wijziging van het contract.16 Jul 2012


Waardeer het artikel 30%-regeling betaaldvoetbalspelerStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl