Martijn te Riet (1979)

Na de studie fiscaal recht in Leiden te hebben afgerond, als fiscalist begonnen bij Ten Kate Huizinga in Enschede. Na 5 jaar hier te hebben gewerkt, heeft hij zijn binnenlandse grenzen verlegd en de overstap gemaakt naar PriceWaterhouseCoopers (tegenwoordig PWC) in Utrecht en daarna bij Baker Tilly Berk in Zwolle. Uiteindelijk is Martijn weer in het mooie oosten des lands terechtgekomen en heeft hij het oosten verkozen boven het westen en midden van het land. In 2015 is hij begonnen als fiscaal partner bij Jongbloed Fiscaal Juristen.

Martijn voelt zich als een vis in het bekende water van de MKB-praktijk. De reden van deze focus is dat binnen een MKB- / DGA-praktijk het persoonlijke contact, de vaktechniek en commercialiteit voorop staan. In deze rol voelt hij zich prima thuis.

Opleiding

  • HEAO Fiscale Economie (Enschede)
  • Universiteit Leiden
  • Federatie belastingacademie
  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Specialiteiten

  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Overdrachtsbelasting
  • Herstructureringen
  • Fiscale planningDoor mr. M. (Martijn) te Riet geschreven artikelen

Afkopen alimentatie3 Mei 2012

Afkopen van alimentatie kan best aantrekkelijk zijn als de afkopende partner een hoog (incidenteel) inkomen heeft. Door de alimentatie van de komende twaalf jaar in één keer te betalen, heeft de betalende partij een hoge aftrekpost. De afkoop voorkomt dat ex-echtgenoten elkaar jarenlang gaan volgen en lastigvallen bij de betaling van alimentatie (maximaal 12 jaar en soms nog langer).

Bedrijfsopvolgingsregeling24 April 2012

Vermogen dat is opgeslagen in uw onderneming kan op een fiscaal vriendelijke wijze tijdens leven worden geschonken. De regeling kan ook na uw overlijden worden toegepast. De bedrijfsopvolgingsregeling bestaat nu enkele jaren en de regeling is erg gunstig. Het lijkt daarom goed voor te stellen dat de bedrijfsopvolgingsregeling wordt uitgekleed.

Omkering bewijslast31 Augustus 2016

Steeds vaker ontvangen wij vragen omtrent de omkering van de bewijslast. In het onderstaande proberen wij deze materie enigszins te verduidelijken.

Omzetbelasting internetdiensten vanaf 201517 Oktober 2014

Met ingang van 1 januari aanstaande wijzigen de regels voor de BTW-heffing inzake elektronische- , telecommunicatie- en omroepdiensten. Dit is met name van belang voor internetdienstverleners met particulieren / niet-ondernemers als klant. In tegenstelling tot de huidige regel moeten ondernemers vanaf 2015 de BTW over aan niet-ondernemers geleverde diensten afdragen in het land waar de afnemer woont.

Ondernemersaftrek20 Maart 2012

Een ondernemer die aan een aantal voorwaarden voldoet, heeft recht op diverse aftrekposten, te weten:

Pensioen (in eigen beheer) en echtscheiding19 April 2012

Moeten pensioenrechten worden verdeeld bij echtscheiding? Mogen ze worden verrekend met andere vermogensbestanddelen? Moet pensioen verdeeld worden als samenwoners uit elkaar gaan?

Salaris partner DGA12 Maart 2012

Indien een partner van de DGA ook in de onderneming werkzaam is, kan het voordelig zijn om hem / haar een salaris en / of auto van de zaak toe te kennen. Door het vorenstaande in te voeren, kan gebruik worden gemaakt van het progressievoordeel in de inkomstenbelasting. Tevens kan door deze wijze ook een pensioen worden opgebouwd waarbij ook weer progressievoordeel in de toekomst te behalen is.

Stichting Administratiekantoor12 Maart 2012

Certificering van aandelen zien we vaak als de eigendom van de aandelen en het management niet in één hand zijn. Certificering biedt namelijk de mogelijkheid het stemrecht op de aandelen bij een beperkte groep te concentreren, namelijk het bestuur van de Stichting Administratiekantoor. De aandeelhouder draagt kort gezegd de aandelen over aan de Stichting Administratiekantoor en deze draagt vervolgens de certificaten over aan deze oorspronkelijke aandeelhouder(s). De directie van de Stichting oefent het stemrecht vanaf dit moment uit.

WBSO3 April 2012

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (hierna: WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling voor (de naam zegt het al) speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO kent drie faciliteiten:

30%-regeling betaaldvoetbalspeler16 Juli 2012

In het kader van de 30%-regeling is in de Wet LB 1964 en het Uitvoeringsbesluit LB 1965 een aantal factoren opgesomd waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ingekomen werknemer specifieke deskundigheid bezit die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. In het vervolg op een eerdere vaststellingsovereenkomst hierover, hebben de Belastingdienst en de KNVB (namens de betaald voetbal organisaties) gezamenlijk invulling gegeven aan het criterium ‘specifieke deskundigheid en schaarste’ voor voetballers die kwalificeren als ingekomen werknemer. Deze invulling geldt - onder voorbehoud van wijziging van wet- en regelgeving – tot en met 1 juli 2015.

Beroepsvoetballer fiscaal beter af bij FC Twente16 Juli 2012

Alvorens de fiscaaltechnische inhoud van dit artikel wordt weergegeven, wil ik graag even een paar feiten op een rij zetten. Dit betreft de buitenlandse trainingskampen van een tweetal voetbalclubs hier in Nederland.

Checklist echtscheiding3 Mei 2012

Als een echtscheiding in beeld is, moet u ervoor zorgen dat de advocaat, fiscaal jurist of notaris snel en met volledig zicht op alle noodzakelijke informatie zijn werk kan doen. Als het voorwerk goed is, scheelt dit de advocaat  tijd en u dus geld.

Hypotheekrente en DGA12 Maart 2012

De hypotheekrenteaftrek is een veelbesproken onderwerp. Vroeg of laat zal de hele regeling op de schop gaan, echter het is nog (lang) niet zover. Derhalve dient het te behalen voordeel te worden geoptimaliseerd zolang het nog kan.

Meewerkaftrek22 Maart 2012

Als uw partner meewerkt in uw eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma, kunt u een aftrekpost claimen of een beloning van tenminste € 5.000 toekennen aan uw partner. Bij een tariefsverschil tussen u en uw partner is een meewerkbeloning fiscaal aantrekkelijk.

Onkostenvergoeding voetbaltrainers25 September 2012

Over loon en salaris in geld of in natura is loonheffing verschuldigd. Voorbeelden van loon in natura zijn:

Opvolgingsplan familiebedrijf24 April 2012

U bent jaren bezig met het opbouwen van uw bedrijf en ineens gaat de kaars uit. Wie runt de tent? Wie neemt er beslissingen? Het zal u niet gebeuren, gelukkig alleen die andere ondernemers. Echter kan het ook minder ernstig, u wordt ziek ... en dan? Voor dit soort situaties is een noodopvolgingsplan een nuttig hulpmiddel. U moet nadenken over de toekomst en verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit handen gaan geven. 

Overeenkomsten tussen DGA en B.V.12 Maart 2012

Tussen een B.V. en haar aandeelhouder bestaan in het algemeen diverse rechtsbetrekkingen. Het is zowel vanuit juridisch als fiscaal oogpunt wenselijk om al deze rechtsbetrekkingen in een overeenkomst vast te leggen. Bij rechtsbetrekkingen moet je onder andere denken aan:

R&D-aftrek3 April 2012

Per 1 januari 2012 is er een nieuwe regeling op het gebied van de innovatie. Naast de reeds jaren bekende

Samenwonen en verdeling van pensioen na "scheiding"19 April 2012

Voor gehuwden geldt dat na echtscheiding de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, toekomt aan de ex-echtgenoot. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding (WVPS). Deze wet is van toepassing voor gehuwden en geregistreerd partners. Dit geldt ook voor pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer. Voor samenwoners geldt de WVPS niet. Vaak wordt gedacht dat er helemaal geen pensioenrechten verdeeld hoeven te worden. Dit gaat echter niet altijd op.

Vervolguitsluiting o.g.v. artikel 69, lid 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen31 Augustus 2016

Vaak zien we dat een belastingplichtige zowel fiscaal als strafrechtelijk wordt vervolgd indien sprake is van het opzettelijk maken van een ernstige overtreding. Indien het vorenstaande het geval is, dient u het onderstaande aandachtig te lezen en te beoordelen of hiervan sprake in uw eigen situatie.

Belastingvoordeel B.V.-bezitters13 Maart 2012

Er zijn diverse onderzoeken verricht om te achterhalen welke inkomensgroep het meest profiteert van de overheid. Uit elk onderzoek komt uiteindelijk naar voren dat de rijkeren het meeste voordeel genieten. Voor de linkse media een mooie uitkomst!

Bronheffing sporters12 Maart 2013

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het heffen van loonbelasting van buitenlandse gezelschappen, waarvan de leden als beroep een tak van sport beoefenen, door middel van verplichte inhouding aan de bron door degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen, verenigbaar is met het vrije EU-verkeer van diensten. 

Crowdfunding en belastingen7 Augustus 2013

Sociaal lenen aan elkaar en hiermee dingen mogelijk maken. "Noaberschap" noemen we dit in Twente. Maar wat is crowdfunding nu eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden?

De onzakelijke lening12 Maart 2012

Voor het eerst is op 9 mei 2008 door de Hoge Raad een arrest gewezen waarbij afwaardering van een lening (die fiscaal ook wordt aangemerkt als lening) niet aftrekbaar is op grond van onzakelijkheid. Voor dit arrest volgde de fiscale kwalificatie van een lening de civielrechtelijke kwalificatie tenzij sprake was van een deelnemerschapslening, een schijnlening of een bodemlozeputlening (deze laatste drie vormen werden geherkwalificeerd naar eigen vermogen). Het vorenstaande zal zich alleen voordoen indien geld wordt verstrekt door gelieerde partijen.

DGA en echtscheiding3 Mei 2012

In mijn praktijk adviseren wij regelmatig de DGA (directeur - grootaandeelhouder) bij een echtscheiding. De belangrijkste discussiepunten zijn:

Innovatiebox3 April 2012

De innovatiebox (vanaf 2007 tot en met 2010 was dit de octrooibox) is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box.

Normaal vermogensbeheer of meer dan normaal vermogensbeheer27 Maart 2015

In de belastingpraktijk is het begrip vermogensbeheer vaak onderwerp van discussie, waarbij de belangen in de verschillende belastingen volledig tegengesteld zijn. Het leuke is dat de Belastingdienst daardoor ook tegengestelde standpunten inneemt afhankelijk van de belastingsoort die het betreft.

Vastgoed B.V. en estate planning24 April 2012

Sinds 2010 ziet de wereld er voor de erfbelasting en successie heel anders uit. De wijzigingen hebben grote gevolgen voor de vastgoed, pensioen en stamrecht B.V.'s in Nederland. In dit artikel kijken wij naar de gevolgen voor de vastgoed B.V.'s die geen materiële onderneming uitoefenen.

Aandelenfusie !!13 Maart 2012

In dit artikel zal de aandelenfusie worden besproken waarbij een AB-houder zijn aandelen ruilt tegen uitreiking van aandelen in een vennootschap. De aandelenfusie bij een holdingstructuur wordt niet besproken, aangezien dit zonder afrekening (zonder tussenkomst van een fiscale faciliteit) kan worden gerealiseerd onder de deelnemingsvrijstelling [1].

Bijtelling voor privé gebruik, Bewijslastverdeling en bepaling boete24 Februari 2015

Advocaat-Generaal veegt vloer aan met Hof Arnhem - Leeuwarden

Echtscheiding ondernemer3 Mei 2012

Ruim 30% van de huwelijken eindigt via een echtscheiding. Voor de wet is elke echtscheiding gelijk. Een echtscheiding van een ondernemer of DGA is vaak complexer, omdat zijn / haar inkomen per jaar kan verschillen en de waarde van de onderneming geen vaststaande grootheid is. Dit is een bron van slepende procedures en een hoop gezeur. In onze praktijk worden wij regelmatig door advocaten, ondernemers of diens ex-partners gevraagd om te adviseren bij de omvang van de alimentatie, waarde van de onderneming, verdeling van het pensioen en natuurlijk het vaststellen van de draagkracht van de ondernemer (wat kan hij / zij betalen?).

Innovatie prestatie contract15 Mei 2012

Minister Verhagen (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) stelt € 26 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie in het MKB te versterken. Binnen Innovatie-prestatie-contracten (IPC) kunnen groepen MKB’ers onder begeleiding van een penvoerder, bijvoorbeeld een brancheorganisatie, meerjarige innovatieprojecten uitvoeren.

ANPR-camera's op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming is met de privacy-waarborg van art. 8 EVRM29 Augustus 2016

A-G Niessen is van mening dat het plaatsen van ANPR-camera's op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming is met de privacy-waarborg van art. 8 EVRM. Het vastleggen van gegevens van alle passerende weggebruikers kwalificeert volgens de A-G namelijk als een verboden systematische wijze van gegevensverwerking.

Bedrijfsfusiefaciliteit13 Maart 2012

Juridische afsplitsing (zie hierna) biedt praktische voordelen ten opzichte van bedrijfsfusie. Het voornaamste voordeel is de overgang van activa en passiva onder algemene titel. Door middel van de juridische afsplitsing kan men dezelfde fiscale behandeling deelachtig worden als bij bedrijfsfusie. Daarom raden wij aan om in beginsel altijd te kiezen voor juridische afsplitsing in plaats van bedrijfsfusie. Er zijn echter ook feiten en omstandigheden waardoor de bedrijfsfusie beter past bij de situatie. Hieronder zullen wij de bedrijfsfusie nader toelichten.

Internationale geldlening of kapitaal11 Maart 2014

Regelmatig komen er procedures voorbij waarbij inkomsten niet worden belast in land A en ook niet in land B. Ook komt het voor dat inkomsten in land A belastingvrij zijn en in land B aftrekbaar. Een fiscale mismatch waar bedrijven en particulieren regelmatig gebruik van maken en substantiële voordelen kan opleveren. Een tweetal voorbeelden:

Opheffen huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding3 Mei 2012

Het kan verstandig zijn om bij een echtscheiding de huwelijkse voorwaarden op te heffen, dit kan bijvoorbeeld overdrachtsbelasting voorkomen.

Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven3 Augustus 2012

Vanaf 1 augustus kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor plannen om de druk op de natuur te verminderen.

Bedrijfsopvolgingsregeling ontwikkelingsactiviteiten onroerend goed1 Mei 2017

Sinds 1 januari 2010 gelden er verruimde faciliteiten in de inkomstenbelasting en in de erf- en schenkbelasting voor de schenking of vererving van een onderneming, ook wel bekend als de BOR. Indien de BOR kan worden toegepast, dan kan de totale directe heffing van inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting worden gereduceerd tot maximaal 3,4%. Zonder toepassing van deze regelingen kan de directe heffing oplopen tot wel 40%.

De fiscale partner vanaf 201124 April 2012

Of u wel of geen partner hebt, weet u zelf natuurlijk prima. Of u en uw partner ook fiscaal partners zijn, is minder duidelijk. Nadat de regels in 2011 ingrijpend zijn gewijzigd, is er ook voor 2012 een wijziging op komst. Hieronder in het kort de huidige situatie en de wijzigingen.

Echtscheiding en eigen woning vanaf 20113 Mei 2012

Vanaf 1 januari 2011 is het

Gebruikelijk loon 201513 Maart 2015

Wanneer iemand arbeid verricht voor een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, moet hij zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Doet hij dat niet, dan wordt dit door de fiscus alsnog gedaan in de vorm van een fictief gebruikelijk loon.

Gebruikelijk loon DGA19 Maart 2012

De wetgever heeft met de invoering van het gebruikelijk loon het doel gehad om uitstel van inkomstenbelasting tegen te gaan. Later zijn daaraan nog toegevoegd de gevolgen voor de inkomenafhankelijke regelingen en premieheffing volksverzekeringen.

Problemen pensioen DGA7 Augustus 2013

Subsidieregeling sterktes in innovatie15 April 2013

Het stimuleren van MKB-ondernemingen met het doel aan te sluiten bij innovatieve activiteiten binnen de topsectoren.

Echtscheiding en eigen woning15 Mei 2013

Hieronder gaan wij nader in op de fiscale problematiek rondom de scheiding in combinatie met de eigen woning.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting13 Maart 2012

Het aangaan van een fiscale eenheid [1] heeft voor de moedermaatschappij tot gevolg dat zij gezamenlijk met haar dochtermaatschappij(en) aangifte vennootschapsbelasting gaat doen. Eén van de grootste voordelen van het aangaan van een fiscale eenheid is, dat de resultaten van de verschillende vennootschappen met elkaar worden gesaldeerd (winsten en verliezen kunnen derhalve worden verrekend). Deze verrekening van winsten en verliezen vindt niet alleen plaats in het betreffende boekjaar (horizontale verrekening), maar ook over de boekjaren heen (verticale verrekening).

IB vs B.V.1 Juni 2012

De vraag die regelmatig wordt gesteld door ondernemers is, wanneer het voordelig wordt om de IB-onderneming onder te brengen in een VPB-onderneming. Er kunnen diverse redenen zijn om een onderneming onder te brengen in een VPB-onderneming, echter het eerste waar de ondernemer naar kijkt is het tariefvoordeel. Hieronder een uiteenzetting van de tarieven voor de IB-onderneming en de VPB-onderneming. Als laatste worden de overige overwegingen weergegeven.

Voetbaltrainer in dienstbetrekking15 Mei 2013

De meeste voetbaltrainers krijgen een onkostenvergoeding in geld of in natura en wellicht een vrijwilligersvergoeding. Als de trainer meer ontvangt dan de vrijwilligersvergoeding, zal de vereniging zich moeten afvragen of de trainer in (fictieve) dienstbetrekking is. De vereniging moet dan loonheffing inhouden over de betaalde vergoeding. Zoals uit dit artikel blijkt, zal alles afhangen van de feiten en de omstandigheden en lopen partijen (trainer en vereniging) een groot risico.

Hypotheekrenteaftrek gedeeltelijk niet aftrekbaar12 Juni 2013

Onlangs heeft Hof Amsterdam geoordeeld dat de hypotheekrente voor de helft niet meer aftrekbaar was op het moment dat de echtgenote de woning heeft verlaten. Hieronder een korte uiteenzetting van de feiten.

Optimale structurering van de groep13 Maart 2012

De structurering van vennootschappen in een groep is voor zowel de juridische als de fiscale gevolgen erg belangrijk. Uiteraard is de structurering erg afhankelijk van de feiten en omstandigheden binnen de groep. Hieronder zullen wij een optimale structuur weergeven op zowel het juridische vlak als op het fiscale vlak.

VAR-DGA voor bondscoach3 Juni 2013

Onlangs heeft Hof Den Bosch beslist dat een bondscoach in aanmerking kwam voor een door hem aangevraagde Verklaring arbeidsrelatie DGA (VAR-DGA). Doordat hij hiervoor in aanmerking kwam, hoeft de opdrachtgever (sportbond) geen loonbelasting en premies  volksverzekeringen in te houden op de vergoeding die hij betaalt aan de bondscoach (er is derhalve geen dienstbetrekking aanwezig).

Bruto of nettoloon?19 Juli 2013

Trainers (werknemers) spreken vaak een nettoloon af met de sportclub (werkgever). Een nettoloonafspraak kan vervelende situaties met zich meebrengen. Hieronder geven wij een uiteenzetting weer van onze praktijkervaringen.

Omzetten afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal13 Maart 2012

In de praktijk zien we vaak dat, naast een aandelenoverdracht, ook een vordering op de overgenomen vennootschap wordt gekocht. Vaak geschiedt de overname van de vordering tegen een waarde die beneden de nominale waarde ligt (koopprijs is lager dan de waarde van de corresponderende schuld).

Advocaatkosten in verband met verdeling polissen niet aftrekbaar29 Februari 2016

Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij heeft geoordeeld dat uit de rechtspraak die onder de Wet IB 1964 reeds is ontwikkeld, volgt dat proceskosten, gemaakt ter beëindiging of vermindering van alimentatieverplichting geen aftrekbare kosten of persoonlijke verplichtingen vormen.

Deelnemerschapslening23 Maart 2012

De deelnemerschapslening is een lening in juridische zin door een Nederlandse moedervennootschap aan een buitenlandse dochtervennootschap, waarbij een deelnemingsverhouding aanwezig is.

Borgstelling en DGA21 Juli 2012

Veelal zien we in de praktijk dat een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) borg staat voor schulden die zijn vennootschap(pen) aangaan. Wat fiscaal de consequenties zijn van een borgstelling wordt hieronder nader uiteengezet.

Elektrische auto20 Februari 2013

De elektrische auto moet de auto van de toekomst worden. Om de ontwikkeling en het gebruik van de elektrische auto te stimuleren zijn diverse voordelen hieraan gekoppeld. De voordelen zien voornamelijk op de aanschaf door bedrijven (IB-ondernemer of Vpb-ondernemer). Hieronder een uiteenzetting van deze voordelen.

Thin capitalisation23 Maart 2012

De thincap-regeling, zoals die staat omschreven in artikel 10d Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb), beoogt overmatige financiering met vreemd vermogen waarbij slechts een gering eigen vermogen aanwezig is, tegen te gaan.

Middeling15 Mei 2013

Heeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (door bijvoorbeeld ontslag, aankoop woning of als ondernemer)? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeelt over de betreffende jaren. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling waardoor u geld terug kunt krijgen.

Rekening-courant DGA21 Juli 2012

Bijna iedere directeur-grootaandeelhouder heeft wel een rekening-courant bij zijn vennootschap(pen). In dit artikel een uiteenzetting van de fiscale aandachtspunten.

Besparen box 3 heffing bij DGA13 Januari 2013

Deze week werd ik gebeld door een journalist over de heffing in Nederland over box 3 vermogen. Over uw vermogen per 1 januari moet u 1,2% belasting betalen. Dit is feitelijk een fictief of verondersteld rendement van 4% dat dan wordt belast tegen een belastingtarief van 30%. Bij een rendement op uw spaarrekening van 2% is het tarief

DGA en wijzigingen pensioen in eigen beheer25 Juli 2016

Op vrijdag 1 juli jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn voorkeur bekend gemaakt over wat te doen met het pensioen in eigen beheer van de DGA. Met name het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenverplichting leidt tot allerlei problemen, zoals het niet meer kunnen uitkeren van dividend. De Staatssecretaris wil deze problemen aanpakken. Hij streeft naar een invoeringsdatum van 1 januari 2017 en wil het wetsvoorstel indienen met Prinsjesdag.

Zwart geld15 Mei 2013

Sinds 2013 zijn er steeds minder uitwegen voor zwart geld. In de eerste maanden hebben zich in Nederland al weer ruim 250 mensen gemeld bij de Belastingdienst. Wij hebben al ruim 100 mensen geadviseerd bij het legaal inkeren met zwart geld in Nederland.

Flex B.V.1 Juni 2012

Het lijkt erop, nu ook de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht is aangenomen door de Tweede Kamer, dat de Flex B.V. binnenkort een feit zal gaan worden. Hieronder een korte uiteenzetting van het wetsvoorstel met betrekking tot de Flex B.V.

Voorzieningen1 Juni 2012

Er zijn twee soorten Voorzieningen/reserves, te weten de kostenegalisatiereserve en voorziening in het algemeen.

Aftrekbeperking op deelnemingsrente15 Juni 2012

Op 4 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bij de Tweede Kamer ingediend met daarin een regeling voor de renteaftrekbeperking in deelnemingsverhoudingen.

Maatregelen uit begrotingsakkoord 201415 Oktober 2013

Het kabinet heeft met D66, CU en de SGP een akkoord bereikt over de begroting voor 2014. De maatregelen uit het akkoord moeten nog met een nota van wijziging in de diverse lopende wetsvoorstellen worden verwerkt. Wij zullen hieronder een aantal maatregelen nader toelichten.

Terugbetaling kapitaal bij Flex B.V.16 Maart 2012

Vanaf 1 oktober 2012 treedt de wetgeving omtrent de zogenaamde Flex B.V. in werking. Dit betekent dat u vanaf deze datum (na aanpassing van de statuten) uw gestorte aandelenkapitaal belastingvrij uit uw besloten vennootschap kunt halen als u uw kapitaal zou verminderen.

Bestuurdersaansprakelijkheid26 September 2012

‘Bestuurder’ is een wettelijke term, wat zoveel betekent als ‘directeur’. De bestuurder staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en kan worden gezien als de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de vennootschap. Maar ook op degene die feitelijk de vennootschap leidt, maar niet in het Handelsregister staat ingeschreven, is de bestuurdersaansprakelijkheid van belang.

Melding betalingsonmacht26 September 2012

Bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid van de onderneming. Elke bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld als door dat beleid belastingen en premies onbetaald blijven.

Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente31 Januari 2013

Op 24 januari 2013 is het besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente gepubliceerd. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2013. Het definitieve verslag wijkt in materieel opzicht niet af van het

Auto of scooter van de zaak15 Mei 2013

Als u een auto van de zaak rijdt, moet u meestal 25% van de cataloguswaarde als bijtelling voor privégebruik aangeven. Voor milieuvriendelijke auto’s is dit percentage lager (0%, 14% of 20%). Bij een vliegtuig, helikopter, paard, motor of scooter die u van de zaak krijgt, bent u dit niet verplicht.

Crisismaatregel willekeurige afschrijving 2013 (vanaf 1 juli)2 Juli 2013

Het kabinet wil ondernemers meer de ruimte geven om te investeren. Daartoe is nu de regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving in het leven geroepen. Deze regeling gaat in op 1 juli 2013 en loopt tot het einde van dit jaar. Ondernemers kunnen in deze periode eenmalig tot maximaal de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Als voorwaarde geldt dat de investering vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Indien dat niet gebeurt, wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, komen voor de regeling in aanmerking.

Meldingsplicht voor leningen eigen woning23 Juli 2013

De Belastingdienst wil met ingang van dit jaar weten welke hypotheekverplichtingen er bestaan die niet bij een bank zijn afgesloten. Deze nieuwe informatieverplichting geldt bijvoorbeeld voor directeuren-grootaandeelhouders die een hypothecaire lening voor de eigen woning afsluiten bij hun eigen B.V. De meldingsplicht geldt ook voor familieleden die elkaar geld lenen voor de eigen woning en ook als zodanig kwalificeren.

Houdsterverliezen30 Juli 2013

Op 4 juli 2013 heeft Hof Amsterdam een drietal zaken behandeld met betrekking tot de kwalificatie als houdstermaatschappij ex artikel 20, lid 4 Wet Vpb.

Vrijvalwinst bij aangaan fiscale eenheid Vpb7 Augustus 2013

De waarderingsregel in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor onderlinge vorderingen en schulden bij entiteiten die met elkaar een fiscale eenheid Vpb aangaan, kan tot gevolg hebben dat er een winst wordt geconstateerd voorafgaand aan de fiscale eenheid bij de schuldenaar. In art. 15ab lid 6 Wet Vpb is namelijk geregeld dat voorafgaande aan het aangaan van de fiscale eenheid de schuldvordering worden gesteld op de bedrijfswaarde of, indien deze lager is, de nominale waarde.

Pas op bij aangaan fiscale eenheid7 Augustus 2013

Er wordt vaak zonder al te veel advisering een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aangegaan of ontbonden. In dit artikel een toelichting op mogelijke problemen welke kunnen ontstaan bij het aangaan van een fiscale eenheid.

Het leed dat box 3 heet!13 Augustus 2013

Het lijkt zo mooi, slechts 1,2% belasting betalen over uw box 3 vermogen. Echter, de realiteit is dat er veelal een hogere heffing plaatsvindt dan deze 1,2% (zie voorbeeld hieronder). En dan zijn we er nog niet. Hoe hoger het vermogen in box 3, hoe hoger de eventuele AWBZ-bijdrage en hoe lager de eventuele te ontvangen toeslagen.

Crowdfunding27 Augustus 2013

Sociaal lenen aan elkaar en hiermee dingen mogelijk maken. In Twente noemen ze dat "Noaberschap". Wat is crowdfunding nu eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden?

Terugkeer uit de BV via VOF24 Februari 2014

Steeds meer DGA's kunnen belasting besparen door over te gaan vanuit een B.V. naar een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF). Via een eenvoudig rekenmodel berekenen wij maandelijks voor klanten of een terugkeer uit de B.V. financieel voordeel kan opleveren. U kunt via diverse opties terug vanuit de B.V.

Oudedags-vennootschap16 Februari 2016

Zakelijkheid kortstondige lening23 Juni 2016

Onlangs heeft Hof Den Haag geoordeeld dat het verlies op de lening van € 100.000 ten laste van de winst mag worden gebracht, omdat dit een zakelijke lening betreft. Een lening die is aangegaan ten bedrage van € 50.000 heeft het Hof wel als onzakelijk gekwalificeerd.

Vernietiging navorderingsaanslagen29 Augustus 2016

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat navorderingsaanslagen moesten worden vernietigd door het feit dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan door aangiften die zijn ingediend door een belastingconsulent met een twijfelachtige reputatie ongezien te laten passeren.

Winstoptimalisatie door een fiscale scan5 Oktober 2016

Ook het gevoel dat u teveel belasting betaalt? Dan is het de moeite waard om dit artikel door te nemen!

Toename van een rekeningcourantschuld kwalificeert als onttrekking19 Januari 2017

De volgende zaak is behandeld door de Rechtbank Noord-Holland:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl