Afstempelen pensioen in eigen beheer

Evenals veel pensioenfondsen kunnen DGA’s met pensioen in eigen beheer te maken krijgen met een te lage dekkingsgraad, een zogenoemde onderdekking. Het vermogen in de vennootschap is dan niet meer toereikend om de pensioenen (levenslang) uit te keren. Om DGA’s hierin tegemoet te komen, hebben zij vanaf 1 januari 2013 de wettelijke mogelijkheid hun pensioen in eigen beheer onder voorwaarden af te stempelen, oftewel te verminderen. Hiervoor is artikel 19b Wet op de loonbelasting uitgebreid met een negende lid.

Voorwaarden voor afstempelen pensioen in eigen beheer

Om tot afstempelen van eigenbeheerpensioenen over te kunnen gaan, dient voldaan te worden aan de nodige voorwaarden. Deze voorwaarden moeten nog nader uitgewerkt worden in lagere wetgeving. Uit de parlementaire behandeling is alvast een aantal voorwaarden voor afstempelen af te leiden:

  • Er moet sprake zijn van een situatie van “substantiële” onderdekking die is veroorzaakt door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Met substantieel bedoelt de Staatssecretaris dat de dekkingsgraad minder dan 75% bedraagt, waarbij dekkingsgraad is te omschrijven als de mate waarin de pensioenverplichting gedekt wordt door de activa van de vennootschap.
  • Er zal betekenis toekomen aan (on)middellijke uitdelingen van winst (dividend) door de vennootschap voorafgaande aan de pensioendatum. Over welke periode teruggekeken wordt naar winstuitdelingen is nog onduidelijk, maar een termijn langer dan enkele jaren acht ik onwenselijk.
  • Onvolwaardige schuldvorderingen (daaronder begrepen afgewaardeerde vorderingen) van de vennootschap op de DGA zullen ook in ogenschouw genomen moeten worden. Dit heeft een verhogend effect op de activa van de vennootschap met als gevolg minder snel een dekkingstekort.
  • Het afstempelen van pensioen in eigen beheer is enkel mogelijk op het moment dat het pensioen ingaat. Als halverwege de rit al blijkt dat het lastig wordt de pensioenen te zijner tijd daadwerkelijk uit te keren, mag derhalve nog niet afgestempeld worden. Bij pensioenfondsen bestaat die mogelijkheid wel en dit zal per 1 april aanstaande ook op grote schaal gebeuren.
  • De activa dienen commercieel gewaardeerd te worden en de pensioenverplichting tegen fiscale waarde. Deze voorwaarde zal ertoe leiden dat afstempelen in eigen beheer weinig gaat voorkomen. Een fiscale pensioenverplichting is namelijk bij de huidige lage rentestand vaak slechts de helft waard van een op commerciële grondslagen berekende pensioenverplichting. Deze voorwaarde betekent automatisch een hogere dekkingsgraad en dus minder kans op afstempelen.
  • Alle betrokkenen, onder andere de DGA en zijn werkgever, zullen moeten instemmen met het afstempelen van de pensioenen in eigen beheer.

De vrijvalwinst ten gevolge van het afstempelen (afstempelen leidt namelijk tot een lagere pensioenverplichting) behoort tot de winst van de vennootschap en zal niet als onbelaste kwijtscheldingswinst aangemerkt mogen worden.

Reeds ingegane pensioenen ook afstempelen

Aangezien afstempelen enkel mogelijk is op pensioeningangsdatum, is een tegemoetkoming opgenomen voor reeds gepensioneerden. Zij kunnen tot 1 januari 2016 besluiten een deel van hun pensioenuitkeringen af te stempelen, mits zij uiteraard voldoen aan alle strenge voorwaarden. Voor DGA’s die reeds met pensioen zijn en een behoorlijke pensioenuitkering ontvangen, is het raadzaam deze overgangstermijn te gebruiken om te beoordelen of zij voor afstempelen in aanmerking komen.

Indien partijen besluiten een deel van de pensioenen af te stempelen, is het zeer aan te raden dit in overleg te doen met de Belastingdienst. Mocht achteraf namelijk blijken dat de inspecteur van mening is dat teveel is afgestempeld of niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan volgen er strenge sancties. De commerciële waarde van de pensioenverpichting zal direct belast worden tegen (maximaal) 52% verhoogd met 20% revisierente. Afstempelen van pensioen in eigen beheer luistert derhalve heel nauw.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Manders.



24 Jan 2013



Waardeer het artikel Afstempelen pensioen in eigen beheer



Stel uw vraag:



naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl