Innovatiebox

De innovatiebox (vanaf 2007 tot en met 2010 was dit de octrooibox) is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box.

De innovatiebox biedt de mogelijkheid om winsten behaald uit een succesvolle innovatie te belasten tegen een belastingtarief van 5% in plaats van het reguliere tarief van 25,5%. Dit is vormgegeven door de voordelen voor 5/25 in aanmerking te nemen.

U kunt kiezen voor de innovatiebox als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U ontwikkelt het immateriële activum zelf, en u hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven.
  • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat u hebt gekregen.

De voordelen moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten die u hebt afgetrokken. Dit is de zogeheten boxdrempel. De boxdrempel is de som van de voortbrengingskosten in het boekjaar en het saldo van in te lopen voortbrengingskosten. Innovatieverliezen vallen niet onder de heffing van 5%. U mag ze verrekenen met belastbare winsten van het voorgaande jaar en komende jaren.

Zoals hierboven is weergegeven, moeten de voordelen in belangrijke mate hun oorzaak vinden in het immateriële actief. Als het gaat om licentie-inkomsten is de toerekening relatief eenvoudig. Als een technische vinding is geïntegreerd in een product of dienstverlening, zul je een uitsplitsing moeten maken. In de praktijk worden hier afspraken over gemaakt met de Belastingdienst teneinde discussies achteraf te voorkomen.

De regeling geldt alleen voor Vpb-plichtige ondernemers. Financiën heeft aangegeven dat IB-ondernemers die gebruik willen maken van de faciliteit de mogelijkheid hebben om de onderneming in te brengen in de B.V. Als aan een IB-onderneming een S&O-verklaring is afgegeven, gaat deze bij geruisloze inbreng van rechtswege over op de B.V., die vervolgens de innovatiebox kan toepassen.   

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met onderstaande adviseur.3 Apr 2012


Waardeer het artikel Innovatiebox

Innovatiebox rating_text 9.7 / 10 rating_points 11 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl